ट्याप र स्प्लिटर

 • Outdoor 2 WAY TAP (5~1000 MHz)

  आउटडोर २ वे ट्याप (~ ~ १००० मेगाहर्ट्ज)

  HT200B11 ट्याप मान dB 4 8 11 14 17 20 23 26 29 32 सम्मिलन हानि इन-आउट (-dB अधिकतम) फ्रिक्वेन्सी (मेगाहर्ट्ज) 5 ~ 10 - 1..२ 1.7 ०.० ० ०.० ० ०.० ०..4 ०..4 ११ ~ --० - 1..० १.१ १.० ०.० ०.7 ०..6 ०. 0.5 ०.० ० 30०१ ~ --०० - 2.२ २.० १. 0. ०. 0. ०.8 ०.8 ०.० ०.० 1०१ 50 50० - 2.0. 2.0 २.4 १.० १.० ०.० ०.7 ०.7 7 45१ ~ --०० - 7.7 २.२ १. 1. १.१ १.० ०.8 ०8.8 60०१ 1 50० - 1.१ २.8 १.8 १. 1.5 १.3 १. 1.2 १.२ 1.2 १२.२ 75.11१ 1 ००० - 3. 2. २.8 २.२ १. 1. १. 1.5 १. 1.5 १.4 १. ... ...
 • Outdoor 4 WAY TAP (5~1000 MHz)

  आउटडोर W वे ट्याप (~ ~ १००० मेगाहर्ट्ज)

  HT400B11 ट्याप मूल्य dB 8 11 14 17 20 23 26 29 32 सम्मिलन हानि इन-आउट (-dB अधिकतम) फ्रिक्वेन्सी (मेगाहर्ट्ज) 5 3. 10 - 1..२ १.6 १.० ०.० ० ०.० ०..4 ०.4 ११ ~ 300 - ~.० १. 1.0 ०.० ०.7 ०. 0.5 ०.० ०.० 1० ~ --०० - 2.२ १.9 १. 0. ०. 0. ०.8 ०.० ०० 1०१ ~ 5050० - 2.0. 2.0 २.4 १.१ १.० ० 9 ०.7 ०77 1 45१ ~ --० - 7.7 २.२ १.२ १.० ०.० ०.8 60०१ ~ 50०० 4..१ २.8 १. 1.5 १. 1. १.२ १.२ 1.2 75 75११ ~ - ०० - 4.5. 3.0 2..२ २.7 १.7 १. 1.5 १.4 १. 90 90 ०१ ~ १००० - 9.9 2.5. 2.5 २.२.० २.० १. 1. १. 1. १. Tap ट्याप हानिमा ...
 • Outdoor 8 WAY TAP (5~1000 MHz)

  आउटडोर W वे ट्याप (~ ~ १००० मेगाहर्ट्ज)

  HT800B11 ट्याप मान dB 11 14 17 20 23 26 29 32 सम्मिलन हानि इन-आउट (-dB अधिकतम) फ्रिक्वेन्सी (मेगाहर्ट्ज) 5 ~ 10 - 1..२ १.6 ० ०. 0.5 ० ०.० ०. 11 ११ ~ --०० - 1..० १. 1.0 ०.7 ०..6 ०.० 1०१ ~ --०० - 2.२ १.9 १. 0. ०. 0. ०.9 ०. 0.5 ००१ ~ 50०० - 2.0. 2.0 २.० १.4 १.१ ०.० 0. ०. 45 ​​45१ ~ --०० - 7.7 २.२ १.२ १.१ १.० ०.8 60०१ ~ 50०० - 1.१ २.6 १. 1.5 १. 1.5 १. 1. १.२ १. 75 1 75१ ~ ०० - 3.0. 3.0 2..२.२ १.7 १.7 १. 1. १.4 90 ०१ ~ १००० - 9.9 2.5. 2.5 २.० २.० १.8 १.7 ट्याप घाटा I ...
 • Outdoor Splitters (5~1000 MHz)

  आउटडोर स्प्लिटरहरू (~ ~ १००० मेगाहर्ट्ज)

  HT204B21, HT306B21, HT306B21 प्यारामिटर बैंडविड्थ २ वे Way वे (सन्तुलित) HT306A21 Way वे (असंतुलित) HT306B21 सम्मिलन हानि इन-आउट (-dB अधिकतम) आवृत्ति (मेगाहर्ट्ज) इन-लो-इन-हाई ~ ~ १०.२ 4...5 .5.० ११ ११ 4.0 300 1.१ 9. 7 .4. 3. 9.० 1०१ ~ 4..२ 5..9 .6. 4. 1.१०१ ~ ​​50०. 4. .0..0 9.१ 1.१११ ~०० 4.5. 4.5 6..4 9.9 8.8 1०१ ~ 50० 9.9 .2.२ .2.२ 9 9 1~१ ~ ० 5.२ 8.8 8.२ 1 ०११ 1००० 5. 7. 9.9 7..4 .4..4 पोर्ट २- पोर्ट 3 Port2- Port3 Port2- Port4 Port3- Port4 कम- कम कम-उच्च आउट-टु-आउट ...
 • Outdoor Couplers (5~1000 MHz)

  आउटडोर कपलरहरू (~ ~ १००० मेगाहर्ट्ज)

  HT100B21 ट्याप मान dB ट्याप 8 ट्याप 12 ट्याप 16 सम्मिलन हानि इन-आउट (-dB अधिकतम) फ्रिक्वेन्सी (मेगाहर्ट्ज) 5 ~ 10 1.6 1.1 1.1 11 ~ 300 1.7 1.2 1.1 301 ~ 400 1.8 1.3 1.2 401 1. 450 1.9 1.4 1.3 451 ~ 2.0०० २.० १. 1.5 १. 60 60०१ ~ 5050० २.4 २.० 7 1~१ ~ ००० 2..० २.2 २.२ 90 ०१ ~ १०. 3.5 2..7 २.२ ट्याप हानि इन-टु ट्याप ± ± १.d डीबी) ~ ~ ~०० .5. 12 १२.० १.0.० .0०१ ~ १००० .5. 12 १२. 16 १.0.० आउट-टु- ट्याप लसोलेसन (डीबी मिनेट) ~ १० 18 २० २२ ११ ११ 11 ~०० २ 26 २ 28 २ 28 २ 60 60०१ ~ 5050० २ 26 २ 28 २ 75 75 75१ ~ ०० २१ २१ २ 25 २ 90 ०१ ~ १००० १ २ २ ...